Pozvánka na volební členskou schůzi spolku.

Výkonný výbor Olomouckého svazu cyklistiky z.s. svolává

na středu 24. 4. 2024 v 17 hodin

Pozvánka na volební ČS OSC 2024

Delegační lístek

Návrh kandidátu VV a KRK

volební členskou schůzi Olomouckého svazu cyklistiky, která se bude konat v zasedací místnosti prostějovského velodromu. Adresa : ul.Kostelecká ulice, 4468 / 49 , 796 01 Prostějov.

PROGRAM :

1) zahájení volební členské schůze, ověření usnášení schopnosti, seznámení s 

   programem schůze a jeho schválení

2) volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele

3) zvolení způsobu volby členů výkonného výboru a členů revizní komise

4) v návaznosti na bod 3. zvolení osoby pověřené kontrolou volby v případě zvolení

   tajné volby, zvolení volební komise

5) zprávy o činnosti a hospodaření OSC

6) zpráva revizní komise OSC

7) volba členů výkonného výboru a členů revizní komise

8) diskuse

9) hlasování o usnesení z členské schůze a závěr

Účastníky členské schůze s hlasem rozhodujícím jsou : členové výkonného výboru OSC a jeden delegát za každý oddíl řádně přihlášený k OSC a se zaplaceným registračním poplatkem ČSC na rok 2024.