JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY


Olomouckého svazu cyklistiky uskutečněného dne 26.3.2009 v zasedací místnosti ČSTV, Česká ul. Prostějov.

Usnesení VV OSC v souladu s usnesením VV OSC ze dne 11.12.2008 jednací řád schválen jako směrnice pro řízení valné hromady OSC.

1) Účastníci valné hromady:
Jednání valné hromady se jako delegáti s hlasem rozhodujícím zúčastňují členové výkonného výboru OSC a po jednom delegátu za každý oddíl, klub + jednotlivci, kteří jsou členy OSC.

2) Pracovní předsednictvo:
Jednání valné hromady řídí pracovní předsednictvo, které zvolí veřejným hlasováním delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh na jeho složení s návrhem řídícího valné hromady předkládá výkonný výbor OSC. Předsedající řídí jednání valné hromady, uděluje a odnímá slovo jednotlivým účastníkům valné hromady a provádí úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

3) Činnost komisí:
Delegáti s hlasem rozhodujícím zvolí veřejným hlasováním mandátovou a návrhovou komisi, které si zvolí ze svého středu předsedu. Usnášejí se prostou většinou hlasů. Návrh na složení předkládá výkonný výbor OSC.

Mandátová komise: ověřuje platnost mandátu, podává zprávu o počtu přítomných delegátů a hostů, ověřuje zda valná hromada je usnášení schopná.

Návrhová komise: soustřeďuje připomínky a návrhy delegátů a hostů v průběhu jednání. Připravuje návrh na usnesení, předkládá jeho znění valné hromadě ke schválení.

4) Diskuse:
Každý delegát valné hromady má právo vystoupit k projednávaným záležitostem a předkládat podměty a připomínky. Hosté se mohou zúčastnit diskuse se souhlasem pracovního předsednictva. K diskusi stanovená doba 5.minut. Každý delegát má rovněž právo faktické poznámky. Tato nesmí překročit 30 vteřin. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v případech, kdy diskutující překročí časový limit, nebo se zcela odchyluje od tématu, či hrubým způsobem uráží přítomné.

5) Usnesení valné hromady:
Pokud ve stanovenou dobu začátku jednání valné hromady není přítomná nadpoloviční většina, jednání pokračuje po uplynutí 30-ti minut s počty delegátů přítomných. Návrhy, zprávy, usnesení a jiné materiály valné hromady OSC jsou přijaty, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů v době hlasování.

V Prostějově 26.3.2009 Výkonný výbor OSC